Centar za sakupljanje i privremeno skladištenje otpada

Idejno-tehničko rešenje centra za sakupljanje i postrojenja za upravljanje komunalnim i drugim otpadom izrađeno je u skladu sa zakonskom regulativom koja tretira ovu oblast uz ograničenja koja utiču na veličinu i kapacitet projektovanih objekata:
-    broj stanovnika,
-    gustina naseljenosti,
-    prostorni raspored naselja,
-    reljef,
-    industrijska razvijenost,
-    putna mreža,
-    međusobna povezanost naselja,
-    institucionalni kapacitet,
-    ekološki aktivizam i dr.

Pri izradi idejno-tehničkog rešenja uvaženo je postojeće stanje na terenu komunalna organizovanost i finansijske mogućnosti lokalne smouprave. Sadržaj centra za sakupljanje i postrojenja za upravljanje komunalnim i drugim otpadom definisano je u skladu sa vrstama otpada koji se generiše u urbanim i ruralnim područjima, pri čemu je uvažen generalni morfološki sastav otpada dat u Nacionalnoj strategiji, regionalnim i lokalnim planom upravljanja otpadom kao i rezultatima sprovedenih istraživanja u ovoj oblasti. Centar za sakupljanje i postrojenje za upravljanje otpadom je posmatrano kao objekat iz koga će se otpad distribuirati u postojeće ili nove prerađivačke kapacitete.

Tehnička rešenja razrađena su kao modularna za nivo opštine, odnosno grada, orijentacione veličine preko 100.000 stanovnika, sa mogućnošću proširenja, odnosno dogradnje na viši nivo.
Pri izradi projekta uvažena je neophodnost formiranja baze podataka, povezivanja sa bazom podataka Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje, odnosno Agencijom za zaštitu životne sredine.
Fond za zaštitu životne sredine, kao naručilac izrade idejno-tehničkog rešenja, je vodeća državna institucija u oblasti investicija u životnu sredinu.

Zakon o zaštiti životne sredine u svojim odredbama precizira oblasti ulaganja sredstava Fonda, a pored toga prioritetni ciljevi za finansiranje su određeni i Srednjoročnim planom Fonda. U te ciljeve spada i upravljanje otpadom po savremenim principima.

U skladu sa napred navedenim, Fond će lokalnoj samoupravi pružiti finansijsku pomoć u izradi glavnog projekta kao i u delu nabavke opreme definisane idejno-tehničkim rešenjem.
Generalni koncept rada centra za sakupljanje i postrojenja za tretman otpada uslovljen je odnosom sela i grada u pogledu upravljanja komunalnim otpadom. Osnovne smernice za definisanje koncepcije bile su:
-    generalni morfološki sastav otpada,
-    podaci o količinama generisanog otpada, proračunati na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou,
-    racionalnost načina sakupljanja, transporta i odlaganja otpada,
-    modularnost i racionalna konstrukcija objekta,
-    gabariti i tehničke karakteristike neophodne mehanizacije i opreme,
-    jednostavnost kretanja unutar objekta, manipulacije, kontrole i evidencije,
-    neophodna infrastruktura,
-    zaštita zdravlja ljudi, životne sredine, objekata i opreme,
-    mogućnost korišćenja kapaciteta domaće industrije, mašina i opreme.

Prema koncepciji razvijenoj za potrebe ovog projekta, na bazi projektnog zadatka, predviđeno je sakupljanje otpada čiji je tretman predviđen zakonskim odredbama, tj. ambalažnog otpada, kao i otpada posebnih tokova.
Nije predviđeno da se vrši prihvat, manipulacija i privremeno skladištenje onih vrsta otpada koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i životnu sredinu (opasnog otpada), odnosno:
-    medicinskog i farmaceutskog otpada,
-    hemijski opasnog i štetnog otpada,
-    radioaktivnog otpada,
-    klaničkog otpada i tela uginulih životinja,
-    opasnog zapaljivog otpada,
-    eksplozivnih sredstava, uključujući i rezervoare u kojima su držani gasovi pod pritiskom ili naftni derivati,
-    oružja i delova oružja.

Ograničenja za sakupljanje i skladištenje otpada na projektovanim objektima odnose se i na građevinski otpad, stara vozila, kao i na otpad organskog porekla (bio-masu).
Prioritet je dat najzastupljenijim vrstama otpadnih materijala koji nastaju u domaćinstvima (uključujući i neke vrste koje su u širokoj upotrebi, a imaju karakteristike opasnog otpada):
-    papir i karton,
-    plastika i PET,
-    ferozni i obojeni metali,
-    staklo,
-    tekstil,
-    kabasti otpad iz domaćinstava,
-    električni i elektronski otpad (bela tehnika, kućni aparati, računari, mobilni telefoni i slično),
-    otpadne gume,
-    akumulatori i baterije,
-    otpadna ulja,
-    fluo cevi.

Prostorni raspored objekata za privremeno skladištenje i tretman je takav da je moguće izvršiti privremeno skladištenje bilo koje druge vrste otpada, pa i opasnog otpada, poput azbesta, RSV-a itd, naravno uz sprovođenje svih mera zaštite koje nalaže zakon.

dvoriste1

Vi ste ovde: Projekti Reciklažni centar