Program održavanja čistoće na javnim površinama

PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2013.GODINU

A. OPŠTE ODREDBE

1.Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (u daljem tekstu: Program), uređuje se održavanje komunalne infrastrukture, obim poslova održavanja i finansijska sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa.

2. Naručilac poslova iz ovog Programa, u ime i za račun Grada Kragujevca, je član Gradskog veća za komunalnu privredu - Zoran Jovanović, po ovlašćenju Gradonačelnika broj 035-597/11-II od 30.12.2011. godine.

3.Realizacija ovog Programa vršiće se zaključivanjem ugovora za odgovarajuće poslove sa JKP i drugim preduzećima, kojima su poslovi povereni u skladu sa ovim Programom.
Nadzor nad realizacijom Programa, vrši Gradska uprave za komunalne poslove i nadzor – Odeljenje za nadzor. 
Plaćanje za realizovane poslove vršiće se po ispostavljenim situacijama odnosno računima, overenim od strane Gradske uprave za komunalne poslove i nadzor – Odeljenja za nadzor. 

B. OPIS I OBIM POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.
U smislu ovog Programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvata:
1. održavanje čistoće javnih površina,
2. održavanje kišne kanalizacije,
3. održavanje javnih WC-a
4. zimska služba

1.Održavanje čistoće javnih površina 

1.1. Održavanje čistoće javnih površina -redovan program 

Obuhvata čišćenje javnih površina (saobraćajnica, trotoara, platoa, staza, zelenih površina i drugih površina u naseljima), mašinskim čišćenjem, ručnim čišćenjem, pročišćavanjem i sakupljanjem otpadaka kao i održavanje trotoara, platoa, trgova i staza u zimskom periodu, a u skladu sa Programom zimske službe.

Program održavanja čistoće javnih površina obuhvata pregled mašinskog čišćenja, ručnog čišćenja, pročišćavanja i pranja ulica , pregled mašinskog i ručnog čišćenja, pročišćavanja trgova staza i trotoara i sakupljanje otpadaka sa zelenih površina i pregled sakupljanja otpadaka i pročišćavanja u naseljima .

Program obuhvata sledeće karakteristične pozicije:
- ručno čišćenje – oko 35.000.000m2 godišnje, 
- ručno pročišćavanje –oko 65.000.000 m2 godišnje,
- sakupljanje otpadaka – oko 60.000.000 m2 godišnje,
- mašinsko čišćenje trotoara – oko 1.400 h godišnje,
- mašinsko čišćenje saobraćajnica redovan program– oko
10.500.000 m godišnje.
- mašinsko čišćenje saobraćajnica prolećno–oko 800 h
godišnje.

2.1 Odvođenje atmosferskih voda

Sistem za prikupljanje i odvođenje atmosferskih voda čine ulični kanali, kanalske rešetke, slivnici, cevovodi i šahte kišne kanalizacije. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje taložnikaProgramom obuhvaćenih slivnika kišne kanalizacije, kao i intervencije u slučaju začepljenja, kako bi pomenuti objekti bili u funkcionalnom stanju. 
Planirana sredstva namenjena su za:
- redovno periodično čišćenje taložnika 4104 slivnika i rešetki kišne kanalizacije na javnim površinama,obuhvaćenih Programom:
-odvoz mulja i blata iz očišćenih taložnika slivnika i rešetki,
- rad specijalizovane cisterne na probijanju i ispiranju nastalih zapušenja cevovoda i šahti kišne kanalizacije.

2.2. Uklanjanje novonastalih deponija smeća i ostalog otpada sa javnih površina po nalogu nadzornog organa i zahtevu Komunalne inspekcije. 

2.3.Pranje ulica po završetku rada Zimske službe i redovno (noćno) pranje ulica
- pranje saobraćajnica i trotoara po završetku rada Zimske službe, koje su definisane Programom zimske službe, kao saobraćajnice I i II prioriteta – 500.000m2 ,
- redovno noćno pranje saobraćajnica po programu oko8.800.000m2 

2.4.Jesenje pranje ulica

Planirana sredstva su namenjena za radove na jesenjem pranju ulica, platoa, trotoara i trgova.

2.5. Nepredviđeni radovi - po nalogu 

Planirana sredstva su namenjena za vanredne radove na održavanju čistoće javnih površina, koji se nisu mogli predvideti, a čije rešavanje je od interesa za Grad.

2.6. Dodatno održavanje
Planirana sredstva su namenjena za dodatne radove na održavanju čistoće javnih površina, koji nisu obuhvaćeni Redovnim programom, a čije je izvođenje od interesa za grad.

2.7. Obaveze iz 2011.godine 
Planirana sredstva su namenjena za izmirenje obaveza po osnovu ugovorenih i izvedenih radova u 2011. godini, koji se odnose na održavanje čistoće javnih površina.

3. Održavanje javnih WC-a

Redovno održavanje higijene i naplata usluga fiskalnom kasom.

4. Zimska služba
Planirana sredstva se odnose na održavanje trotoara, platoa, trgova, staza, u zimskim uslovima, u skladu sa Programom Zimske službe. 


Vi ste ovde: Usluge Usluge čišćenja i pranja javnih površina Program održavanja čistoće na javnim površinama