Usluge deponovanja otpada

Služba deponovanja otpada upravlja deponijom „Jovanovac“ na kojoj se deponuje komunalni otpad  i građevinski neopasan otpad. Upravljanje deponijom podrazumeva sprovođenje zakonske regulative, što se ogleda u izradi Plana deponovanja otpada i kompletnoj pratećoj dokumentaciji (Dokument o kretanju otpada, Dnevna evidencija otpada, Analiza morfološkog sastava otpada...).

Deponija Jovanovac
Otpad koji treba trajno da se deponije, sakuplja se putem:
1.    Redovnih aktivnosti na održavanju čistoće grada
2.    Od fizičkih lica –koja sopstvenim prevozom dovoze otpad i
3.    Od pravnih lica-po zahtevu korisnika.
    Služba deponovanja otpada pruža usluge:
•    Usluge deponovanja komunalnog otpada
•    Usluge deponovanja građevinskog otpada
•    Usluge mereanja na kolskoj vagi.


Svako vozilo koje doveze otpad dužno je da se izmeri na kolskoj vagi, nakon čega se upućuje na telo deponije gde se otpad trajno odlaže. Rukovaoc građevinskim mašinama vrši razastiranje, sabijanje i prepokrivanje otpada inertnim materijalom (zemljom i šutom).

U 2014. godini ukupno je deponovano 105.453,532 t otpada. Od toga čist komunalni otpad iznosi 46.728,21 t, građevinski 57.290,72 t.

Dnevno se deponuje 289 t od toga 128 t komunalnog otpada.

Otpad koji se deponuje dolazi:

1.    kao rezultat sakupljanja i transporta komunalnog otpada;
2.    po Zahtevu korisnika-pravnih lica;
3.    od fizičkih lica koja sopstvenim prevozom dovoze otpad.
 
Na ulazu deponije nalazi se ograda i rampa radi kontrolisanja ulaska. Otpad se meri i evidentira na kolskoj vagi. Prilikom dolaska, svaki vozač je dužan da zaustavi vozilo ispred vage( odnosno ispred svetlosnog semafora). Radnik na merenju, u računar unosi registarski broj vozila, ime korisnika i vrstu otpada koja će da se deponuje i pritiskom na taster uključuje zeleno svetlo na semaforu. Vozilo prelazi preko kolske vage, meri se i upućuje na telo deponije.

Na postojećoj deponiji otpad se razastire, sabija i na kraju dana prepokriva inertnim materijalom..
Radovi na deponiji se obavljaju pomoću građevinskih mašina:
1. buldožer TG 90,
2.buldožer TG 220

Na telo deponije se ne odvoze sekundarne sirovine, odnosno otpad koji ima upotrebnu vrednost ili se može iskoristiti u energetske svrhe.
  

Vi ste ovde: Usluge Usluge deponovanja otpada