Dinamika odvoza smeća

PROGRAM IZNOŠENJA KUĆNOG SMEĆA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA

ZA 2013.GODINU

1. UVOD
Institucionalni okvir u oblasti upravljanja otpadom definisan je u Odluci o održavanju čistoće („Sl.list grada Kragujevca“ br. 4/2002, 35/2008, 35/2009, 29/2010 i 16/2011) , kojom se propisuju uslovi i način organizovanja poslova u vršenju komunalne delatnosti održavanja čistoće na teritoriji grada Kragujevca..
Komunalnu delatnost održavanja čistoće obavlja Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ (u daljem tekstu: Preduzeće), koje je osnovao Grad Kragujevac.
Preduzeće je jedino ovlašćeno lice za iznošenje kućnog smeća.na teritoriji Grada Kragujevca..

2. PROGRAM IZNOŠENJA KUĆNOG SMEĆA

Programom je obuhvaćeno iznošenje kućnog smeća iz individualnih domaćinstava, zgrada kolektivnog stanovanja i poslovnog prostora u kome delatnost obavljaju pravna lica, preduzetnici i drugi subjekti koji vrše registrovanu delatnost, na teritoriji grada Kragujevca.
Kućno smeće predstavlja sav čvrsti komunalni otpad od prirodnih i veštačkih otpadaka koji se stvara u stambenim i poslovnim zgradama i prostorijama i drugim objektima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u tipizirane posude za prikupljanje kućnog smeća.

2.1. Program iznošenja kućnog smeća sa područja grada

Iznošenje kućnog smeća sa područja grada organizovano je tokom cele godine kao i za vreme vikenda, svih državnih i verskih praznika prema rasporedu (po ulicama i danima) i dinamici koji su dati u Prilogu 1. ovog programa. 
Za neprohodne ulice određena su sabirna mesta u Prilogu 1. ovog programa.
Izuzetno, u ulicama bez zastora od 01. novembra do 28.februara, preduzeće može kućno smeće iznositi dva puta mesečno, ukoliko su ulice zbog padavina neprohodne za motorna vozila.
Korisnici sa područja grada su dužni da vrše primarnu selekciju otpada i to tako što će PET ambalažu, plastičnu ambalažu, staklo, tetra pak, AL limenke odlagati u žičane kontejnere koje postavi preduzeće a ostalo kućno smeće će odlagati u kontejnere od 1100 litara i kante sve u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.
Korisnici iz kategorije: pravna lica i preduzetnici a koji imaju svoje tipizirane posude i iste drže u krugu svog poslovnog prostora, dužni su da preduzeću omoguće nesmetan ulazak u krug odnosno nesmetan pristup tipizioranim posudama radi pražnjenja.
Iznošenje kućnog smeća sa područja grada, vršiće se putem specijalnih vozila autosmećar i kiper.

2.1.1 Iznošenje kućnog smeća putem kontejnera 1100 litara


Na području grada raspoređeno je oko 3990 kontejnera.
Korisnici su dužni da kućno smeće uredno odlažu u kontejner koji je postavilo preduzeće u skladu sa Prilogom 1. ovog programa, vodeći računa da se smeće ne rastura.

2.1.2. Iznošenje kućnog smeća putem tipiziranih kanti od 140 litara

U Mesnim ѕajednicama na području grada raspoređeno je oko 4000 tipiziranih kanti od 140 litara.
Korisnici su dužni da kante sa smećem iznesu na ulici ispred svojih kuća ili na sabirno mesto, sve u skladu sa rsporedom navedenim u Prilogu 1. ovog programa.

2.1.3. iznošenje smeća putem ostalih posuda

U naseljima gde nema kontejnera od 1100 litara a nisu nabavljene ni tipizirane kante od 140 litara, građani smeće odlažu u ostale posude po svom izboru. Ovaj sistem iznošenja će važiti do uvođenja kontejnera od 1100 litara odnosno do uvođenja tipiziranih kanti od 140 litara.
Korisnici su dužni da kante sa smećem iznesu na ulici ispred svojih kuća ili na sabirno mesto, sve u skladu sa rsporedom navedenim u Prilogu 1. ovog programa.

2.1.4 Iznošenje smeća putem korpi-čamaca od 5 m3

Na području grada raspoređuje se prema potrebama oko 115 korpi-čamaca od 5 m3.
Korisnici su dužni da kućno smeće uredno odlažu u korpe-čamce koji je postavilo preduzeće, vodeći računa da se isto ne rastura.

2.1.5. Iznošenje ambalažnog otpada putem žičanih kontejnera

U naseljima na poručju grada postavljeno je oko 800 žičanih kontejnera koji su raspoređeni u skladu sa potrebama. 
Korisnici su dužni da vrše primarnu selekciju odnosno da u žičane kontejnere odlažu PET ambalažu, plastičnu ambalažu, staklo, tetra pak, AL limenke.

2.2. Program iznošenja kućnog smeća sa područja sela

Iznošenje kućnog smeća sa područja sela organizovano tokom cele godine u dinamici od dva puta mesečno. Preduzeće će smeće odvoziti prema rasporedu i sa sabirnih mesta kako je to određeno u Prilogu 2. ovog programa.

Korisnici sa područja sela su dužni da vrše primarnu selekciju otpada i to tako što će odvojeno od ostalog smeća-u posebne kese odlagati kartonsku ambalažu, PET ambalažu, plastičnu ambalažu, staklo, tetra pak, AL limenke.

2.2.1 Iznošenje smeća putem kesa kod individualnih domaćinstava

Iznošenje smeća putem kesa na području sela vršiće se kod individualnih domaćinstava tako što će im preduzeće o svom trošku nabaviti i siporučiti mesečno po 4 kese za smeće i to po dve za svako odvoženje. U jednu kesu korisnik odlaže kartonsku ambalažu, PET ambalažu, plastičnu ambalažu, staklo, tetra pak, AL limenke, a u drugu kesu ostalo kućno smeće u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

2.2 2 Iznošenje smeća putem kesa kod pravnih lica i preduzetnika

Iznošenje smeća putem kesa na području sela kod pravnih lica i preduzetnika koji delatnost obavljaju na seoskom području vršiće se tako što će im preduzeće o svom trošku nabaviti i isporučiti mesečno po 8 kesa za smeće i to po četiri za svako odvoženje. U dve kese korisnik odlaže kartonsku ambalažu PET ambalažu, plastičnu ambalažu, staklo, tetra pak, AL limenke, a u druge dve ostalo kućno smeće u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.
Korisnici iz tačke 2.2. imaju obavezu da smeće odlože određenog dana i to na sabirno mesto u skladu sa Prilogom 2. ovog programa.
Ovaj program stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti od strane Gradskog veća grada Kragujevca a primenjuje se počev od 01.01.2012.godine.