Pravilnik o uslovima za postavljanje posuda za odlaganje komunalnog i ambalažnog otpada na teritoriji Grada Kragujevca

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se broj, vrsta, mesto i tehnički uslovi za postavljanje posuda za sakupljanje komunalnog otpada, industrijskog neopasnog otpada i ambalažnog otpada (u daljem tekstu otpada), na javnim površinama na teritoriji Grada Kragujevca, gde Javno komunalno preduzeće „Čistoća” Kragujevac (u daljem tekstu Preduzeće) obavlja usluge odvoza otpada.
Posuda za sakupljanje otpada (u daljem tekstu: posuda) je kontejner, kanta i kesa za sakupljanje otpada.
Sastavni deo ovog pravilnika je Katastar posuda za sakupljanje otpada (u daljem tekstu: Katastar posuda).
Katastar posuda izrađuje Preduzeće, i njime se određuje lokacija za postavljanje posuda.

Član 2.
Komunalni otpad je otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva.
Industrijski neopasni otpad je otpad iz industrije koji nema karakteristike opasnog otpada.
Ambalažni otpad jeste svaka ambalaža ili ambalažni materijal koji ne može da se iskoristi u prvobitne svrhe, izuzev ostataka nastalih u procesu proizvodnje.

Član 3.
Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve građane, pravna lica, preduzetnike, kao i vlasnike stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata ili prostorija, na teritoriji grada Kragujevca.

II VRSTA POSUDA

A) Vrsta posude za komunalni otpad

Član 4.
Vrstu i broj posuda za sakupljanje otpada određuje Preduzeće, shodno Odluci o održavanju čistoće i ovom Pravilniku (Sl. list Grada Kragujevca broj 4/02,35/08, 35/09, 29/10, 16/11).

Član 5.
Posude za sakupljanje otpada, moraju biti tako opremljene da se iz njih spreči rasipanje i izlivanje otpada, širenje neprijatnih mirisa, buke i prašine.
Posude za sakupljanje otpada, moraju biti tako konstruisane (po standardu NORBA 900), da omoguće bezbedan automatski prihvat i pražnjenje, u radna vozila za pražnjenje i odvoz otpada.

Član 6.
Za sakupljanje komunalnog otpada, prema ovom Pravilniku, koriste se sledeće posude:

1. Tipizirani kontejner:
a) zapremine 1,1 m³

2. Tipizirana plastična kanta:
b) zapremine 140 litara
v) zapremine 240 litara

3. Tipizirana plastična kesa za sakupljanje otpada:
a) zapremine 80 litara, debljine 0,05-0,08 mm

Posude iz stava 1, tačke 1 i 3 ovog člana, nabavlja i postavlja Preduzeće.
Posude iz stava 1 tačke 2 ovog člana, nabavlja korisnik.

B) Vrsta posude za industrijski neopasan otpad

Član 7.
Za sakupljanje industrijskog neopasnog otpada koriste se:

1. Tipizirani kontejner:
a) zapremine 1,1 m³

2. Tipizirani otvoreni ili zatvoreni kontejner:
a) zapremine 5 m³   b) zapremine 7 m³   v) zapremine 10 m³

3. Tipizirani kontejner sa mehanizmom za presovanje otpada
a) zapremine 5 m³
b) zapremine 10 m³

Posude iz stava 1, tačke 1, 2 i 3, ovog člana, nabavlja korisnik uz saglasnost Preduzeća.

V) Vrsta posude za ambalažni otpad

Član 8.
Za sakupljanje ambalažnog otpada (papir, karton, PET, aluminijumske konzerve i staklo) koriste se sledeće vrste posuda:

1. Žičani kontejner:
a) zapremine 1,1 m³
b) zapremine 5 m³
v) zapremine 7 m³

2. Tipizirana plastična kesa :

a) zapremine 80 litara, debljine 0,05 - 0,08 mm
Posude iz stava 1, tačke 1 i 2, ovog člana, nabavlja i postavlja Preduzeće.

III BROJ POSUDA

A) Broj posuda za komunalni otpad

Član 9.
Broj tipiziranih kontejnera zapremine 1,1m³, za sakupljanje komunalnog otpada u individualnom i kolektivnom tipu stanovanja, određuje se po sledećem usvojenom normativu:
- Jedan kontejner zapremine 1,1 m³ za 15 domaćinstava.

Član 10.
Broj tipiziranih plastičnih kanti za sakupljanje komunalnog otpada u individualnom tipu stanovanja, određuje se po sledećem usvojenom normativu:
- Jedna tipizirana kanta zapremine 140 litara, za jedno domaćinstvo, u režimu pražnjenja - jedan puta sedmično.

Član 11.
Broj tipiziranih plastičnih kesa zapremine 80 litara, za domaćinstva sa seoskog područja, određuje se po sledećem normativu
- Jedna tipizirana kesa za komunalni otpad po domaćinstvu, u režimu odvoza svakih 14 dana.

Član 12.
Za pravna lica koja koriste poslovni prostor površine do 1000 m², broj i vrstu posuda određuje Preduzeće, u zavisnosti od: površine poslovnog prostora, vrste delatnosti i količine komunalnog otpada, Ugovorom sa korisnikom.
Za pravna lica koja koriste poslovni prostor površine veće od 1000 m², za svakih 1000 m² poslovnog prostora postavlja se jedan tipizirani kontejner iz člana 6, stav 1, tačka 1, ovog Pravilnika.

Član 13.
Za korisnike usluga koji privremeno koriste poslovni prostor, zauzeće javne površine (manifestacije, zabavni parkovi cirkusi, vašari i slično), broj i vrstu posuda određuje Preduzeće, u zavisnosti od predviđene količine i vrste otpada, koji nastaje za sedam dana, a najmanje jedan kontejner zapremine 1.100 litara.

B) Broj posuda za industrijski neopasan otpad

Član 14.
Broj i veličinu posude za odlaganje industriski neopasnog otpada određuje Preduzeće, u zavisnosti od: vrste otpada, njegove količine i učestalosti pražnjenja, na osnovu Ugovora sa korisnikom usluga.

V) Broj posuda za ambalažni otpad

Član 15.
Broj posuda za sakupljanje ambalažnog otpada (papirne i kartonske ambalaže, plastične ambalaže, metalne ambalaže i staklene ambalaže), iz domaćinstava sa gradskog područija, određuje se u odnosu na: gradsku zonu, gustine naseljenosti i količine izdvojenog ambalažnog otpada.

Član 16.
Broj posuda za sakupljanje ambalažnog otpada (papirne i kartonske ambalaže, plastične ambalaže, metalne ambalaže i staklene ambalaže) iz domaćinstava u gradskom i prigradskom području, određuje se po sledećem normativu:
- Jedna tipizirana posuda za ambalažni otpad od 1,1 m3 za 45 domaćinstva,
- Minimum jedna tipizirana posuda za ambalažni otpad od 1,1 m3 uz sabirno mesto za komunalni otpad.
Broj posuda za sakupljanje ambalažnog otpada (papirne i kartonske ambalaže, plastične ambalaže, metalne ambalaže i staklene ambalaže) iz domaćinstava sa seoskog područja, određuje se po sledećem normativu:
- Jedna tipizirana kesa za ambalažni otpad po domaćinstvu, na svakih 14 dana.
Broj posuda za sakupljanje ambalažnog otpada (papirne i kartonske ambalaže, plastične ambalaže, metalne ambalaže i staklene ambalaže) kod poslovno-indivudualnih korisnika, određuje se po sledećem normativu:
- Jedna tipizirana posuda za ambalažni otpad od 1,1 m3 za ukupnu površinu do 1000 m2.
Na svakih sledećih 1000 m2 po jedna tipizirana posuda za ambalažni otpad od 1,1 m3.

IV TEHNIČKI USLOVI

Član 17.
Teničkim uslovima za postavljanje posuda za sakupljanje otpada određuju se:

1.Lokacija za postavljanje posuda
2.Podloga za postavljanje posuda
3.Izgled kontejnerske niše
4.Projektno - tehnički uslovi za nove investitore
5.Vreme pražnjenja posuda
6.Sabirno mesto
7.Pražnjenja posuda u slučaju poremećaja
8.Postavljanje posuda za sakupljanje otpada u vreme odžavanja manifestacija i javnih skupova

1. Lokacija za postavljanje posud

Član 18.
Lokaciju za postavljanje posuda za sakupljanje otpada određuje Preduzeće.
Lokacija za postavljanje posuda za sakupljanje komunalnog otpada, treba da ispuni sledeće tehničke uslove:
1. Da obezbedi nesmetan prilaz vozila za pražnjenje posuda i prevoz otpada, posudama sa otpad.
2. Da je pristupni put kojim se kreće vozilo za pražnjenje posuda i prevoz otpada tvrda asvaltna, betonska, popločana ili tamponirana podloga, minimalne širine kolovoza 3,5 metra i slobodne visine 4 metra.
3. Da su duž trase kojom se kreće vozilo za sakupljanje otpada krošnje drveća orezane i ne prelaze na kolovoz, a PTT i elektro vodovi podignuti od zemlje, najmanje 4 metra.
4. Da su posude za sakupljanje otpada (tipizirani kontejneri 1,1m³) lako dostupne korisnicima, i da ne ometaju njihovo kretanje.
5. Posude za sakupljanje otpada (tipizirani kontejneri 1,1m³) mogu se postaviti i na javnim površinama namenjenim pešačkom saobraćaju i parkiranju motornih vozila, ukoliko nema mogućnosti da se postave na drugo mesto.

Član 19.
Tipizirane plastične kante i tipizirane plastične kese, postavljaju se na površinama u vlasništvu korisnika.
Korisnik je obavezan da, prema dinamici u vreme uklanjanja otpada, svoju posudu iz stava 1 ovog člana, iznese na javnu površinu (tako da ne ometa odvijanje saobraćaja), i da je nakon pražnjenja vrati u svoje dvorište - posed.

Član 20
Lokacija posuda za ambalažni otpad na gradskom području, treba da ispuni sledeće tehničke uslove:
1. Da obezbedi nesmetan prilaz vozila za pražnjenje posuda i prevoz otpada, posudama sa otpad
2. Da je pristupni put kojim se kreće vozilo za pražnjenje posuda i prevoz otpada tvrda asvaltna, betonska, popločana ili tamponirana podloga, minimalne širine kolovoza 3,5 metra i slobodne visine 4 metra.
3. Da su duž trase kojom se kreće vozilo za sakupljanje otpada krošnje drveća orezane i ne prelaze na kolovoz, a PTT i elektro vodovi podignuti od zemlje, najmanje 4 metra.
4. Da su posude za sakupljanje otpada lako dostupne korisnicima, i da ne ometaju njihovo kretanje.
5. Posude za sakupljanje otpada (tipizirani kontejneri 1,1m³) mogu se postaviti i na javnim površinama namenjenim pešačkom saobraćaju i parkiranju motornih vozila, ukoliko nema mogućnosti da se postave na drugo mesto.

Član 21.
Lokaciju posuda (tipizirane plastične kese) za sakupljanje ambalažnog otpada, za seosko područje i ugostiteljske objekte (restorane, kafiće, kioske i sl.), određuju sami korisnici.
Korisnici kese za sakupljanje ambalažnog otpada postavljaju u svom posedu, a iznose ih na javnu površinu u vreme kada je Programom pražnjenja posuda za sakupljanje ambalažnog otpada to predviđeno.

Član 22.
Pravna lica i ustanove koje rade na teritoriji Grada Kragujevca, dužni su da o svom generisanom ambalažnom otpadu vode računa u skladu sa Zakonom o ambalažnom otpadu, i da ga sakupljaju u adekvatnim posudama, postavljenim na lokacijama u svom vlasništvu.

2.Podloga za postavljanje posuda

Član 23.
Podloga na kojoj se postavljaju posude, iz člana 6. stav 1 tačka 1, 2, i 3, zatim iz člana 7. stav 1 tačka 1, 2, 3 i 4, i člana 8. stav 1 tačka 1 i 3 ovog Pravilnika, je tvrda i ravna, asfaltirana, betonirana ili popločana, u nivou prilaznog puta vozila za pražnjenje posuda i odvoz otpada.
Podloga iz stava 1 ovog člana mora imati obezbeđeno odvođenje atmosferskih i ocednih voda.

3. Kontejnerska niša

Član 24.
Tipizirani kontejneri za sakupljanje otpada zapremine 1,1m³, se mogu postavljati i u kontejnerske niše, ukoliko su one izgrađene.
Kontejnerska niša se gradi na trotoaru u visini kolovoza, od tvrde podloge, asfaltne, betonske ili od betonskih ploča, sa nagibom od 2% prema kolovozu ili slivnoj rešetki, radi nesmetanog oticanja atmosferskih voda i pranja, oivičena sa tri strane ivičnjacima.
Kontejnerska niša je pravougaonog oblika dimenzija:
- Dužina 1,5m, širina 1,2m - za 1(jedan) kontejner
- Dužina 3m, širina 1,2m - za 2 (dva) konejnera.
Kontejnerska niša se može ograditi sa tri strane, grifovanim pletivom u boji, radi sprečavanja rastura otpada.

4. Projektno - tehnički uslovi za nove investitore

Član 25.
Investitori novih stambenih, poslovnih i poslovno stambenih objekata dužni su da od JKP „Čistoća” dobiju saglasnost na izradu projektno-tehničke dokumentacije za upravljanje komunalnim otpadom.

Član 26.
Prostor na kome se postavljaju posude za komunalni otpad, treba da zadovolji sledeće uslove:

  • minimalna dužina prilaza 9 metara,
  • minimalna širina 3,5 metra,
  • minimalna slobodna visina 4 metra.

Član 27.
Ako se posude za komunalni otpad postavljaju u podzemne garaže, ili drugi zatvoreni prostor, pored uslova iz člana 26, prostorija mora da se obezbedi i ventilacionim sistemom, radi odvođenja izduvnih gasova vozila za pražnjenje posuda i sakupljanje otpada.

5. Vreme pražnjenja posuda

Član 28.
Pražnjenje posuda za sakupljanje otpada, organizovano je 365 dana tokom godine.
Pražnjenje posuda i odvoz otpada na teritoriji Grada Kragujevca organizuje se po: zonama, reonima i dinamici, prema Programu pražnjenja posuda i odvoza otpada, koji  izrađuje Preduzeće.

6. Sabirno mesto

Član 29.
Korisnici koji stanuju u gradskim i prigradskim delovima  Grada ili na seoskom području, u kojima zbog specifičnosti prostornog uređenja nije moguć prilaz vozila za pražnjenje posuda za sakupljanje otpada (uske saobraćajnice, sa neadekvatnom podlogom, velikim nagibom ili usponom, slepe na svom kraju i bez okretnice),  svoje posude za sakupljanje otpada  iznose na sabirno mesto, u dane i vreme predviđeno za njihovo pražnjenje.
Vrstu  posuda za sakupljanje otpada sa sabirnog mesta i lokaciju sabirnog mesta, određuje Preduzeće, u skladu sa članom 6, ovog Pravilnika.

7. Pražnjenja posuda u slučaju poremećaja

Član 30.
U slučaju da mesta na kojima su postavljene posude za sakupljanje otpada  nisu pristupačna vozilima za pražnjenje posuda sa  otpadom (raskopana ulica, sneg, poledica i sl.), korisnik je dužan da sakupljeni otpad odlaže u posude koje će biti postavljene na privremenoj lokaciji, o čemu će Preduzeće blagovremeno obavestiti korisnika.
Broj i vrstu posuda, kao i privremenu lokaciju, iz stava 1 ovog člana, određuje Preduzeće.   

8. Postavljanje posuda za sakupljanje otpada u vreme odžavanja manifestacija i javnih skupova

Član 3.
Organizator održavanja manifestacija i javnih skupova, obavezan je da od Preduzeća zatraži privremenu lokaciju za postavljanje posuda za sakupljanje otpada.
Vrstu, broj, vreme i učestalost pražnjenja posuda odrediće Preduzeće, Ugovorom sa organizatorom manifestacije ili skupa, u zavisnosti od karaktera i dužine njihovog trajanja, očekivane količine i vrste otpada.

V  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32. 
Ovaj Pravilnik donosi Upravni odbor JKP „Čistoća”.

Član 33.
Izmene i dopune Pravilnika vrše se na način njegovog donošenja.

Član 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Član 35.
Sastavni deo ovog Pravilnika je Katastar posuda, i Metodologija za određivanje broja posuda.

 

                                                                                                                    Predsednik

                                                                                            Upravnog odbora  JKP „Čistoća”

                                                                                              _______________________

                                                                                                    Dragan Protić, dipl.ecc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Član 8.

Vi ste ovde: Usluge Usluge sakupljanja i transporta komunalnog otpada Pravilnik o tehničkim uslovima za odvoženje smeća na teritoriji grada Kragujevca