Jedinične cene na čišćenju i pranju javnih gradskih površina

a833285e4fbb3e026cfb478a2eb3f632

Na osnovu podataka o zatečenom nivou cena, KOMDEL je izradio predračun okvirne cene koštanja sa kojom bi se na ovoj delatnosti mogli pokriti standardni troškovi.

Pre ovog predračuna dati su podaci o jediničnim cenama i normativima koji su u
primeni. Pregled cena je dat po pojedinim karakterističnim opreracijama (ručno i mašinsko čišćenje i pranje iz autocisterne (vozač + dva radnika). U drugoj koloni oviih pregleda cena date su cene koje su predložene od strane samih komunalnih preduzeća.

a)  RUČNO ČIŠĆENJE

Red
br.

GRAD Ručno čišćenje   
  Jedinične cene u din./m² Normativ rada 
Važeća cena

Potrebna
cena

U jednoj smeni
u m²

1. Bačka Palanka 0,617 7.200 do 18.000 
2. Beograd 0,276  0,315  7.500
3. Boljevac 0,920 1,100  
4. Čačak 0,500 1,000 7.000
5. Dimitrovgrad 0,509 0,608 6.300 
6. Gornji Milanovac 0,460  0,530  
7. Kikinda 0,816  0,857 28.111
8. Knjaževac 0,319  0,383 5.500
9. Kosjerić 0,830     
10. Kragujevac 0,210   7500 
11. Kraljevo 0,504 0,604  10.000
12. Lazarevac 0,700 0,850 8.000
13. Mladenovac 0,619 0,653 

10.000

14. Obrenovac 0,690     
15. Požega 0,416  0,458 6.500 
16. Šabac 0,234 0,251  10.000
17. Senta 1,025 1,500 4.421 
18. Sremska Mitrovica 0,420  0,420  1.200 
19. Svilajnac 0,950 1,200 8.000
20. Ub 2,500 2,500   
21. Valjevo 0,250  0,250 2.500 do 3.000 
22. Vrbas 0,728   7.200
23. Vršac 0,530    930
24. Zrenjanin 0,370  0,390   7.000 do 11.000
  PROSEČNO: 0,660  0,730   8.110

 

Prosečan normativ za uslugu ručnog čišćenja u posmatranim gradovima je nešto viši od KOMDEL-ovog usvojenog normativa i iznosi 8.110m2 po radniku čistaču u jednoj smeni. Jedinične cene su neujednačene, a rasponi između najniže i najviše cene dostiže nivo od čak 1 : 10,8. To je još jedna potvrda činjenice da mnoge opštine kao naručioci posla u stvari ne uvažavaju realne kalkulacije, već uglavnom paušalno utvrđuju vrednost godišnjeg ugovora i to pre svega u zavisnosti od raspoloživih sredstava u opštinskom budžetu.

b)  PRANJE IZ AUTOCISTERNE

 

Red
br.

GRAD Pranje iz autocisterne   
  Jedinične cene  Normativ rada 
Važeća cena u din./m²

Potrebna
cena u din./m²

U jednoj smeni
u m²

1. Beograd 0,631  1,284  18.000 do 26.000
2. Boljevac 2,160 2,600  
3. Čačak 1,000 2,000 28.000
4. Dimitrovgrad 5.078,00 din/h 5.190 din/h
5. Gornji Milanovac 2,028  2,330  
6. Knjaževac 0,760 0,910 20.000
7. Kosjerić 2,59    
8. Kragujevac 1,038    25.000 
9. Kraljevo 1,344 1,610 25.000
10. Lazarevac 3,376 4,000 12.000
11. Mladenovac 2,494 2,631 15.000
12. Obrenovac 2,350    50.000 
13. Požega 2,353 2,588 8.500 
14. Šabac 0,987 1,050 27.000
15. Sremska Mitrovica 1,540  1,540 39.500 
16. Svilajnac 2,500 2,800 50.000
17. Ub 4,300 4,300  
18. Valjevo 2,050 2,050 8.000 do 10.000 
19. Vršac 1,590   15.000
20. Zrenjanin 2,700  2,860  5.000
  PROSEČNO: 2,042  2,304 23.071

 

Prosečan normativ za operaciju pranja javnih površina iz autocisterne koju opslužuju vozač i dva radnika na mlaznicama, bez obzira na velika pojedinačna odstupanja je na nivou očekivanja, dok je prosečna jedinična cena ove usluge uglavnom dosta podcenjena i iznosi svega 2,042din./m2 oprane javne gradske površine.

Sugerisana cena za usluge pranja javnih površina po KOMDEL-ovoj kalkulaciji bar u odnosu na zatečeni nivo cena, osetno je viša. Postoji više mogućih razloga za ovo odstupanje, a najverovatnije je da su cene usluga pranja daleko više podcenjene od cena ručnog čišćenja. Kada opštine „krešu“ sredstva verovatno da je prva žrtva te restrikcije bila baš usluga pranja, što je i dovelo do veštačkog obaranja cene ove usluge.

c)  MEHANIČKO ČIŠĆENJE

Red
br.

GRAD

Mehaničko čišćenje

  Jedinične cene  Normativ rada 
Važeća cena u din./m²

Potrebna
cena u din./m²

U jednoj smeni
u m²

1. Beograd 0,276 0,315 20.000 do 270.000
2. Čačak 0,600 1,200 50.000
3. Dimitrovgrad 9.948 din/h 10.000 din/h  
4. Gornji Milanovac 1,340  1,540  
5. Kikinda 0,573 0,602 74.352
6. Knjaževac 0,339 0,407 60.000
7. Kragujevac 0,878  60.000 
8. Kraljevo 0,480  0,530 100.000
9. Lazarevac 0,750 1,200 64.000
10. Mladenovac 5,167 5,451 60.000
11. Obrenovac 2,350   50.000 
12. Šabac 0,290 0,310 110.000
13. Sremska Mitrovica 1,540 1,540 39.500 
14. Svilajnac 1,800 2,000 80.000
15. Ub 1.500,00 din/h 1.500,00 din/h  
16. Valjevo 5.191,31din/h 5.191,31din/h  
17. Vršac 1,180  
18. Zrenjanin 2,820 2,980  16.000
  PROSEČNO: 1,393  1,506 70.738


d) SUGERISANA KALKULACIJA CENA ZA 2014. GODINU

U 2014. godini na osnovu podataka dobijenih iz komunalnih preduzeća i standardnih elemenata kalkulacije cena, nivo cena po pojedinim nosiocima troškova trebalo bi da iznosi :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (u dinarima)

Nosilac troška Mesečni troškovi Troškovi po 1 satu rada
Od Do Od Do
Čistač-Perač 146.000 218.000 700 1.050
Vozač 152.000 212.000 850  1.225
Autocisterna 785.000 975.000 7.100 8.750 

 

Prema tome, jedinične cene na bazi prosečnog normativa od 7.200 m2/dan (KOMDEL-ov normativ usvojen u oktobru 2002. godine za ručno čišćenje i 24.000 m2/dan za pranje iz autocisterne (2 radnika +vozač) u 2014. godini iznosile bi:

1. za ručno čišćenje                    od 0,775do 1,188din/m

2. za pranje iz autocisterne       od 2,875 do 4,125din/m

Ukupno posmatrano, prikazani raspon cena trebalo bi da obezbeđuje “prostu reprodukciju” delatnosti, ali treba imati u vidu da u raznim gradovima postoje određene specifičnosti koje svakako treba uvažavati i ugraditi u ugovore kojima se utvrđuju konačne ukupne i jedinične cene.
Vi ste ovde: Vesti Arhiva vesti Jedinične cene na čišćenju i pranju javnih gradskih površina