NACRT UGOVORA O PRIPAJANJU

На основу члана 490. став 1. тачка 1. и члана 491. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС”бр.36/2011, 99/2011 и 83/2014-др. закон и 5/2015) уговорне стране:

 

1. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЂЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ, Крагујевац, Индустријска бр.12,матични број: 07337167, ПИБ:101038983, које заступа директор Немања Димитријевић,

(даље: Предузеће стицалац)

 

и јавна предузећа као Предузећа преносиоци (у даљем тексту заједнички названа:Предузећа преносиоци)

 

1.ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЂЕ ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ Крагујевац, Вука Караџића бр.2, Матични број: 17124048, ПИБ:101578505, које заступа директор Небојша Видовић,

(даље: Предузеће преносилац)

 

2.ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЂЕ “ГРАДСКА ГРОБЉА” Крагујевац, ул. Кикиндска бр. 3, Матични број: 07343949, ПИБ: 101508729, које заступа директор Никола Спасић,

(даље: Предузеће преносилац)

 

3.ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЂЕ “ЗЕЛЕНИЛО” Крагујевац, Светозара Марковића 109, Матични број: 07166222, ПИБ:101577522, које заступа директор Љиљана Тирнанић,

(даље: Предузеће преносилац)

4. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПАРКИНГ СЕРВИС” Крагујевац, Војислава Калановића б.б. Матични број:17504894, ПИБ:102967712, које заступа директор Душан Петковић,                         (даље: Предузеће преносилац)

даље заједно: Уговорне стране или Уговарачи или Учесници / Преузећа која учествују у статусној промени / припајању, дана _____________________, у Крагујевцу, закључили су :

 

У Г О В О Р

О П Р И П А Ј А ЊУ

(н а ц р т)

 

I   ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

1.1.         Предмет овог Уговора је припајање Предузећа преносилаца Предузећу стицаоцу, и то тако што предузећа преносиоци преносе своју целокупну имовину и обавезе у корист Предузећа стицаоца и престају са постојањем без спровођења поступка ликвидације (у даљем тексту: Припајање).

1.2.         Предузеће стицалац наставља са постојањем и наставља да послује под истим пословним именом, претежном делатношћу и седиштем, као универзални правни следбеник Предузећа преносилаца, уз спровођење промене повећања основног капитала, преузимање запослених и целокупне имовине Предузећа преносилаца и регулисање међусобних права и обавеза поводом припајања а нарочито:

-             циљ и услове под којима се врши припајање;

-             означење вредности имовине и висина обавеза које се припајањем преносе на Предузеће стицаоца и њихов опис, као и начин на који се тај пренос врши и основни капитал Предузећа стицаоца након припајања;

-             датум од кога престају пословне активности Предузећа преносилаца;

-             датум од кога се трансакције Предузећа преносилаца сматрају у рачуноводствене сврхе, трансакцијама обављеним у име Предузећа стицаоца;

-             услови под којим ће се наставити радни однос заослених у Предузећу стицаоцу;

-             остала питања од значаја за спровођење припајања.

 

II   ЦИЉ И УСЛОВИ ПРИПАЈАЊА

Члан 2.

2.1.     Уговорне стране сагласно констатују да су циљеви закључења оваквог Уговора, пре свега полазећи од чињенице да је град Крагујевац оснивач и једини члан Предузећа преносилаца и Предузећа стицаоца:

 • Оптимизација и централизација управљачких функција и административно техничких послова;
 • Квалитетније и ефикасније обављање комуналних делатности, делатности од општег интереса, процеса рада, контроле рада, као и унапређење корпоративног управљања у Јавном предузећу;
 • Свеобухватно унапређење укупног пословања Јавног предузећа са аспекта економичности и рентабилности.

 

2.2.      Приступајући закључењу овог Уговора, Уговорне стране сагласно констатују:

 • Да су сва предузећа једночлана јавна предузећа, чији је једини члан и оснивач град Крагујевац, са 100 % удела;
 • Да je као једини члан и оснивач јавних Предузећа преносилаца и Предузећа стицаоца, град Крагујевац, то јест надлежни орган оснивача, дао сагласност да се у складу, са чланом 490. став 5. и 6. Закона о привредним друштвима, у поступку статусне промене неће сачињавати финансијски извештаји са мишљењем ревизора, извештај ревизора о ревизији статусне промене и извештај директора из члана 490. став 1. тачке 3) и 4) Закона о привредним друштвима;
 • Да су за свако јавно предузеће које учествује у статусној промени сачињени финансијски извештаји са мишљењем ревизора са стањем на дан: 31.12.2017. године, тако да од тог дана до дана доношења одлуке о статусној промени није ни у једном предузећу, протекло више од шест месеци;
 • Да су надзорни одбори Предузећа стицаоца и Предузећа преносилаца донели Одлуку о статусној промени – припајању на начин предвиђен Уговором o припајању;

-       Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ, Крагујевац, Предузеће стицалац, дана __________________, под бројем___________.

-       Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ“ Крагујевац, Предузеће преносилац, дана _______________, под бројем__________.

-       Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „ ГРАДСКА ГРОБЉА“ Крагујевац, Предузеће преносилац, дана _______________, под бројем __________.

-       Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „ЗЕЛЕНИЛО“ Крагујевац, Преудузеће преносиоц, дана _______________, под бројем ______________.

-       Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „ПАРКИНГ СЕРВИС“ Крагујевац, Преудузеће преносиоц, дана _______________, под бројем ______________.

 

 • Да је као једини члан и оснивач јавних Предузећа преносилаца и Предузећа стицаоца, град Крагујевац, то јест надлежни орган оснивача, донео Одлуку о давању претходне сагласности на Одлуке надзорних одбора јавних предузећа бр: _________________________ од ____________ на __________седници Скупштине града Крагујевца;
 • Уговорне стране констатују да су законски услови за спровођење Припајања испуњени и не предвиђају било какве додатне услове за спровођење Припајања.

 

 

III ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ, ВИСИНА ОБАВЕЗА , КАПИТАЛ

 

Члан 3.

 

3.1.     Вредност имовине и висина обавеза Предузећа преносилаца која припајањем прелазе на Преузеће стицаоца утврђују се према подацима из усвојених финансијских извештаја Предузећа преносилаца са стањем на дан 31. децембра 2017. године и то:

 

3.1.1. вредност укупне имовине свих Предузећа преносилаца износи 2.201.505.000 динара, а по предузећима преносиоцима износи:

 

 

БИЛАНСНА ПОЗИЦИЈА

ЈКП Чистоћа

ЈКП Градске тржнице

ЈКП Градска гробља

ЈКП Паркинг сервис

ЈКП Зеленило

УКУПНО

Б. СТАЛНА ИМОВИНА

625,923,000

625,074,000

150,266,000

9,275,000

189,443,000

1,599,981,000

I   Нематеријална имовина

546,000

64,389,000

52,000

0

2,000

64,989,000

II Некретнине, постројења и опрема

625,084,000

560,685,000

149,566,000

7,283,000

189,441,000

1,532,059,000

III Биолошка средства

0

0

0

0

0

0

IV Дугорочни финансијски пласмани

293,000

0

0

1,992,000

0

2,285,000

V Дугорочна потраживања

0

0

648,000

0

0

351,000

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0

0

0

351,000

0

351,000

Г. ОБРТНА ИМОВИНА

412,204,000

14,002,000

82,087,000

84,204,000

8,676,000

601,173,000

I   Залихе

30,602,000

498,000

16,898,000

3,647,000

1,035,000

52,680,000

II Потраживања по основу продаје

339,616,000

6,294,000

58,777,000

2,695,000

7,489,000

414,871,000

III Потраживања из специфичних послова

0

14,000

2,000,000

12,999,000

0

15,013,000

IV Друга потраживања

4,370,000

385,000

500,000

39,116,000

104,000

44,475,000

V Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха

0

0

0

0

0

0

VI Краткорочни финансијски пласмани

159,000

31,000

0

299,000

0

489,000

VII Готовински еквиваленти и готовина

22,240,000

5,581,000

3,753,000

26,244,000

28,000

57,846,000

VIII Порез на додату вредност

15,200,000

0

91,000

118,000

20,000

15,429,000

IX   Активна временска разграничења

17,000

1,199,000

68,000

86,000

0

1,370,000

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА

1,038,127,000

639,076,000

232,353,000

93,830,000

198,119,000

2,201,505,000

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

14,285,000

132,700,000

58,000

85,000,000

10,000

232,053,000

 

 3.1.2.     висина укупних обавеза, укључујући и ревалоризационе резерве, добитке и губитке свих Предузећа преносилаца износи 1.688.719.000 динара, а по Предузећима преносиоцима износи

 

БИЛАНСНА ПОЗИЦИЈА

ЈКП Чистоћа

ЈКП Градске тржнице

ЈКП Градска гробља

ЈКП Паркинг сервис

ЈКП Зеленило

УКУПНО

I Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме

220,717,000

237,327,000

0

0

0

458,044,000

II Нереализовани добици по основу ХоВ и других компоненти осталог свеобухватног резултата (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0

0

0

0

0

0

III Нереализовани губици по основу ХоВ и других компоненти осталог свеобухватног резултата (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

973,000

0

0

0

0

973,000

IV Нераспоређени добитак

137,944,000

74,595,000

33,263,000

57,425,000

127,544,000

430,771,000

V Губитак

0

0

0

27,063,000

0

27,063,000

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

72,871,000

46,585,000

57,659,000

23,694,000

3,245,000

204,054,000

I Дугорочна резервисања

72,798,000

193,000

1,851,000

0

3,245,000

78,087,000

II Дугорочне обавезе

73,000

46,392,000

55,808,000

23,694,000

0

125,967,000

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

14,091,000

19,737,000

2,981,000

0

12,595,000

49,404,000

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

434,498,000

53,804,000

39,505,000

35,116,000

11,559,000

574,482,000

I Краткорочне финансијске обавезе

51,880,000

20,221,000

18,325,000

15,796,000

791,000

107,013,000

II Примљени аванси, депозити и кауције

1,186,000

4,000

8,630,000

3,132,000

250,000

13,202,000

III Обавезе из пословања

70,253,000

5,510,000

7,075,000

3,963,000

5,992,000

92,793,000

IV Остале краткорочне обавезе

31,439,000

7,422,000

5,017,000

7,118,000

3,788,000

54,784,000

V Обавезе по основу пореза на додату вредност

1,530,000

2,128,000

435,000

3,147,000

442,000

7,682,000

VI Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине

6,968,000

783,000

23,000

620,000

296,000

8,690,000

VII Пасивна временска разграничења

271,242,000

17,736,000

0

1,340,000

0

290,318,000

Ђ. УКУПНО ПРЕУЗЕТА ПАСИВА

879,148,000

432,048,000

133,408,000

89,172,000

154,943,000

1,688,719,000

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

14,285,000

132,700,000

58,000

85,000,000

10,000

232,053,000

 

 

 

 

3.1.3.    Целокупна имовина и обавезе Предузећа преносилаца, прелазе на Предузеће стицаоца даном уписа статусне промене у Регистар привредних друштава код Агенције за привредне регистре на следећи начин:

-       новчана средства Предузећа преносилаца која се затекну на пословним рачунима код пословних банака пренеће се у тренутку гашења тих рачуна у корист пословног рачуна Предузећа стицаоца налогом за пренос;

-       покретне ствари, основна средства, ситан инвентар и друго пренеће се Предузећу стицаоцу предајом у посед са даном његовог брисања;

-    пренос рачуноводственог стања Предузећа преносилаца извршиће се са стањем на дан који претходи дану уписа статусне промене у Регистар привредних друштава код Агенције за привредне регистре.

 

3.2. Основни подаци о учесницима припајања регистровани код Агенције за привредне регистре Републике Србије

 

Регистровани подаци код Агенције за привредне регистре - Регистар привредних друштава о уговорним странама, као учесницима у припајању су следеће:

 

Предузеће стицалац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЂЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ, Крагујевац, регистровано је код Агенције за привредне регистре, матични број:07337167, ПИБ:101038983, седиште: Индустријска бр.12. Оснивач и једини члан Друштва стицаоца је: Град Крагујевац, улица Трг слободе бр.3, матични број 07184069, са уделом 100% у основном капиталу друштва.

Укупан уписан и уплаћен новчани капитал друштва износи 70.755.965,59 RSD на дан 30.06.2003.године и 87.428.118,82 RSD на дан 31.07.2006.

 

Предузеће преносилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЂЕ „ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ“ Крагујевац, регистровано је код Агенције за привредне регистре, матични број: 17124048, ПИБ:101578505, седиште: Вука Караџића бр.2. Оснивач и једини члан Друштва стицаоца је: Град Крагујевац, улица Трг слободе бр.3, матични број 07184069, са уделом 100% у основном капиталу друштва.

Укупан уписан и уплаћен новчани капитал друштва износи 207.027.812,65   RSD на дан 30.01.2003. године.

 

Предузеће преносилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЂЕ “ГРАДСКА ГРОБЉА” Крагујевац, регистровано је код Агенције за привредне регистре, матични број: 07343949, ПИБ: 101508729, седиште: ул. Кикиндска бр. 3. Оснивач и једини члан Друштва стицаоца је: Град Крагујевац, улица Трг слободе бр.3, матични број 07184069, са уделом 100% у основном капиталу друштва.

Укупан уписан и уплаћен новчани капитал друштва износи 98.311.731,62 RSD на дан 31.12.2008. године.

 

Предузеће преносилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЂЕ “ЗЕЛЕНИЛО” Крагујевац, регистровано је код Агенције за привредне регистре, матични број: 07166222, ПИБ:101577522, седиште: Светозара Марковића 109. Оснивач и једини члан Друштва стицаоца је: Град Крагујевац, улица Трг слободе бр.3, матични број 07184069, са уделом 100% у основном капиталу друштва.

Укупан уписан и уплаћен неновчани капитал друштва износи 7.663.000,00 RSD на дан 31.12.1998.године.

 

Предузеће преносилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПАРКИНГ СЕРВИС Крагујевац, регистровано је код Агенције за привредне регистре, матични број: 17504894, ПИБ:102967712, седиште: Војислава Калановића б.б..Оснивач и једини члан Друштва стицаоца је: Град Крагујевац, улица Трг слободе бр.3, матични број 07184069, са уделом 100% у основном капиталу друштва.

Укупан уписан капитал 4.586.819,92 RSD, и уплаћен новчани капитал друштва износи 2.130.000 RSD на дан 11.07.2003, 440.000 RSD на дан 22.12.2003, 396.000 RSD на дан  26.11.2003

44.000 RSD на дан 17.11.2003, 490.000 RSD, на дан  16.10.2003., 490.000 RSD на дан 24.09.2003. године, 490.000 RSD на дан 19.08.2003, што укупно износи 4 480 000,00 RSD уплаћеног новчаног капитала.

 

 

3.3. Последице припајања на висину основног капитала Предузећа стицаоца

 

            Основни капитал Предузећа стицаоца биће повећан после припајања тако да ће бити једнак збиру основних капитала Друштва стицаоца и Друштава преносилаца регистрованих у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре, који уплаћен и унет у целости износи 468.003.628,68 динара новчаног и 7 663.000,00 динара неновчаног капитала.

 

Имајући у виду да је град Крагујевац, једини члан и оснивач са улогом 100% у основном капиталу Предузећа стицаоца и Предузећа преносилаца, статусном променом припајања, не долази до промена удела у Предузећу стицаоцу, те град Крагујевац задржава исти проценат у власништву Предузећа стицаоца.

 

 

IV ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРЕНОСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА

 

Члан 4.

 

4.1. Уговорне стране сагласно констатују да даном регистрације статусне промене припајања наступају правне последице утврђене у одредби члана 505. Закона о привредним друштвима.

Предузеће стицалац, као универзални правни следбеник Предузећа преносилаца постаје титулар свих њихових права и обавеза, као што су право својине, право коришћења и друга стварна права, укључујући и сва потраживања и дуговања, као и поверилац средстава обезбеђења и дужник терета које Предузећа преносиоци имају у правном промету према трећим лицама, државним и другим органима у земљи и иностранству.

            Предузећа преносиоци преносе на Предузеће стицаоца:

а) сву имовину, имовинска и друга права, сва потраживања према трећим лицима у земљи и иностранству настала до дана припајања, у складу са овим уговором, што Друштво стицалац, неопозиво и безусловно прихвата;

б) све дугове и обавезе према трећим лицима и државним и другим органима у земљи и иностранству настале до дана припајања, у складу са овим уговором, што Друштво стицалац, неопозиво и безусловно прихвата:

в) све дозволе, одобрења и друге повластице и ослобођења која гласе на име Предузећа преносилаца и која су дата од стране пословних партнера, државних органа или трећих лица, осим ако је прописима којима се уређује њихово давање другачије одређено или је другачије уговорено.

Сва узајамна потраживања између Предузећа преносилаца, као и између Предузећа преносилаца и Предузећа стицаоца која нису измирена до дана припајања, гасе се услед сједињавања повериоца и дужника у Предузеће стицаоца ( гасе се услед конфузије – сједињавања дужника и повериоца у истом лицу).

 

4.2. Имовина и обавезе Предузећа преносилаца преносе се на Предузеће стицаоца на следећи начин:

4.2.1. новчана средства на пословним рачунима Предузећа преносилаца код банака, биће пренета на рачуне Предузећа стицаоца, на основу овог уговора

4.2.2. право својине на покретним стварима – основна средства, ситан инвентар и др. пренеће се Предузећу стицаоцу на основу рачуноводственог стања, у складу са овим уговором,

4.2.3. право својине, односно право коришћења на непокретним стварима, укључујући и непокретности у ванкњижној својини, односно ванкњижном праву коришћења, као и друга стварна права на тим непокретностима, пренеће се на Предузеће стицаоца, уписом својине, односно права коришћења или другог стварног права у јавне евиденције о непокретностима и правима на њима, односно преносом права на непокретностима које нису уписане у јавне евиденције, у складу са законом,

4.2.4. сва права, обавезе, одговорности и погодности из уговора које су закључили Предузећа преносиоци који нису у потпуности извршени и представљају основ права и обавеза за Предузећа преносиоце, прелазе на Предузеће стицаоца које ступа у наведене уговоре на место Предузећа преносилаца, ако није шта друго уговорено,

4.2.5. права интелектуалне својине, ауторска и друга сродна права и друга права Предузећа преносилаца, преносе се на Предузеће стицаоца, на основу овог уговора, у складу са законом на начин прописан за пренос одговарајуће врсте права,

4.2.6. дозволе, лиценце и друга слична права дата Предузећима преносиоцима, преносе се на Предузеће стицаоца на основу овог уговора, у складу са законом на начин прописан за пренос дозволе, лиценце или другог сличног права,

4.2.7. дугови и друге новчане и друге обавезе Предузећа преносилаца према било којој трећој страни, укључујући без ограничења повериоце и сауговараче из уговора које су Предузећа преносиоци закључили, као и припадајуће фискалне обавезе Предузећа преносилаца, преносе се на Предузеће стицаоца, по сили закона, у складу са овим уговором,

4.2.8. права и обавезе која произилазе из свих примљених или датих инструменaта обезбеђења плаћања (гаранција, меница и др.), укључујући и права за настале пријављене а нерешене штете и за настале непријављене штете и обавезе које произилазе из уговора о осигурању, преносе се на Предузеће стицаоца, у складу са овим уговором.

4.2.9 .Предузећа Преносиоци престају да постоје без спровођења поступка ликвидације.

4.3.0. Органи Предузећа Преносилаца престају да постоје.

4.3.1. Запослени у Предузећима Преносиоцима свој радни однос настављају код Предузећа стицаоца, а све у складу са одредбама прописа о раду и општим актима Предузећа стицаоца.

            Овај Уговор уз осталу неопходну документацију представља основ за упис статусне промене припајања и упис брисања Предузећа преносилаца у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре.

 

V ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ НА ЗАПОСЛЕНЕ У ДРУШТВИМА ПРЕНОСИОЦИМА

 

Члан 5.

 

5.1.Запослени у Предузећима преносиоцима настављају да раде у Предузећу стицаоцу које преузима колективне уговоре, односно правилнике о раду (опште акте) Предузећа преносилаца и уговоре о раду са запосленима, у складу са одредбама Закона о раду.

 

5.2.Сви запослени у Предузећима преносиоцима у складу са списком запослених који је сачињен у поступку припајања и чини саставни део овог Нацрта уговора, настављају да раде у Предузећу стицаоцу са даном регистрације статусне промене у Регистар привредних друштава код Агенције за привредне регистре.

 

5.3. Списак запослених из става 2. овог члана биће усклађен са стварним стањем уговора о раду са запосленима на дан регистрације статусне промене у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре и Предузеће стицалац ће преузети све уговоре о раду са запосленима који важе на дан регистрације статусне промене.

 

5.4. Уговори о привременим и повременим пословима, стручном оспособљавању и усавршавању и други уговори закључени за рад ван радног односа у Предузећима преносиоцима, у смислу Закона о раду, који важе на дан регистрације статусне промене у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре, прелазе на Предузеће стицаоца које ступа у наведене уговоре као универзални правни следбеник Предузећа преносилаца, у складу са законом и овим уговором.

 

VI ПРЕСТАНАК ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ДРУШТАВА ПРЕНОСИЛАЦА

 

Члан 6.

 

6.1. Пословне активности Предузећа преносилаца престају закључно са 31.12.2018. године и уговорне стране сагласно утврђују да је датум од кога се трансакције Предузећа преносилаца сматрају, у рачуноводствене сврхе, трансакцијама обављеним у име Предузећа стицаоца,                       1. јануар 2019.године, који се сматра Даном припајања, у смислу овог уговора.

 

6.2. Предузећа преносиоци и Предузеће стицалац ће саставити ванредне финансијске извештаје са стањем на дан који претходи дану регистрације статусне промене у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре, у складу са прописима о рачуноводству.

 

VII ОБЈАВЉИВАЊЕ НАЦРТА УГОВОРА И ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

 

Члан 7.

7.1.   Нацрт Уговора о припајању објављује се у складу са Законом о привредним друштвима на интернет страници Предузећа преносилаца и Предузећа стицаоца и доставља регистру привредних субјеката ради објављивања на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Надлежни органи Предузећа ће донети одлуке о Припајању тек по протоку рока од месец дана од дана објављивања нацрта Уговора.

 

7.2. Нацрт Уговора о припајању мора бити објављен непрекидно најмање 60 дана од дана седница надлежних органа Предузећа преносилаца и Предузећа стицаоца на којима се доноси Одлука о статусној промени, а сва заинтересована лица која имају правни интерес моћи ће да изврше увид у нацрт уговора без обавезе идентификације и без накнаде.

 

7.3. Уговорне стране сагласно констатују да су чланови друштава – учесника у статусној промени, лично обавештени о времену и месту где могу извршити увид у документе и акте о Припајању.

 

7.4. Објављивањем нацрта уговора о припајању, сматра се да су и повериоци Друштва обавештени о тој статусној промени.

 

7.5. Уговорне стране се обавезују да повериоцима, који су им познати, а чија потраживања износе најмање 2.000.000 динара у противвредности било које валуте по средњем курсу Народне банке Србије, на дан објаве нацрта Уговора о припајању из члана 495. Закона о привредним друштвима, упуте писана обавештења о спровођењу статусне промене припајања, која садрже све елементе из Нацрта уговора о припајању, најкасније 30 дана пре дана одржавања седница надлежних органа Предузећа преносилаца и Предузећа стицаоца на којој се доноси одлука о статусној промени припајања.

 

 

VIII СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ

 

Члан 8.

 

8.1. Предузеће стицалац ће обавестити судове и друге органе пред којима се води поступак а у којем је Предузеће преносилац страна или учесник у поступку, о престанку његовог постојања и брисању из Регистра привредних друштава који се води код Агенције за привредне регистре, услед припајања Предузећу стицаоцу, те ће у поступцима у којима је то допуштено, Предузеће стицалац ступити на место Предузећа преносиоца као правни следбеник тог друштва и преузети поступак у своје име и за свој рачун.

 

IX РАДЊЕ НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

 

                                                                     Члан 9.

 

9.1. Након закључења овог Уговора, Уговорне стране ће предузети све потребне радње неопходне за законито спровођење и регистрацију статусне промене у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

 

9.2. Најраније у року од 30 (тридесет) дана од дана ступања на снагу Уговора, Предузеће стицалац ће поднети пријаву за упис статусне промене припајања у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

 

9.3. Предузећа преносиоци ће поднети пријаву за упис брисања предузећа из Регистра привредних субјеката.

X РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 10.

10.1. Уговорне стране су сагласне да ће настојати да све евентуалне спорове који проистекну из овог уговора решавају споразумно, у најбољем интересу свог оснивача, у супротном, спор ће се решавати пред стварно и месно надлежним судом.

 

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

11.1. Овај уговор ступа на снагу када се кумулативно испуне следећи услови:

-           када га Одлуком о статусној промени одобре Надзорни одбори Предузећа преносилаца и Предузећа стицаоца, сходно одредби члана члана 498. Закона о привредним друштвима;

-           када Скупштина града Крагујевца дà претходну сагласност на одлуке о статусној промени, сходно одредбама Закона о јавним предузећима;

-           када га потпишу законски заступници Предузећа преносилаца и законски заступник Предузећа стицаоца;

-           потписи законских заступника на овом уговору, оверавају се у складу са Законом о овери потписа, рукописа и преписа.

 

11.2.     Овај уговор је сачињен у 14 (четрнаест) истоветних примерака, од којих по 2 (два) примерка задржава свака уговорна страна, 1 (један) примерак задржава надлежни орган овере, а 1 (један) примерак се предаје Агенцији за привредне регистре у поступку регистрације статусне промене.

 

11.3. Прилог и саставни део овог Уговора о припајању сачињавају:

- Предлог Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Предузећа стицаоца;

- Списак запослених којима престаје радни однос у Преузећима преносиоцима и заснивају радни однос у Преузећу стицаоцу.

 

Овај уговор о припајању, уз осталу неопходну документацију, представља основ за регистрацију статусне промене у складу са законом.

 

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЂЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ

_________________________________________

директор Немања Димитријевић

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЂЕ „ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ“

_________________________________________

директор Небојша Видовић

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЂЕ “ГРАДСКА ГРОБЉА”

_________________________________________

директор Никола Спасић

 

                                                                      ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЂЕ “ЗЕЛЕНИЛО”

___________________________________________________

директор Љиљана Тирнанић

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПАРКИНГ СЕРВИС”

__________________________________________________

директор Душан Петковић

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 1. Нацрта Уговора о припајању:

 

Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац

 

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 2. став 1. Закона о комуналним делатностима ( ''Службени гласник Републике Србије'', број 88/11 и 104/16), члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'', број 15/16) и члана 22. тачка 8. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст), на седници одржаној дана ______________2018.године, донела је

 

                                                                         ( Предлог )

Одлукe о изменама Одлуке о оснивању

Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац

 

Члан 1.

                Члан 12. Одлуке, мења се тако да гласи:

 

''Члан 12.

                Основни капитал предузећа који је регистрован у регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре износи:

 

 • Уписани новчани капитал:
 • Уплаћени новчани капитал: 468.003.628,68 рсд

и

 • Уписани неновчани капитал:
 • Унети неновчани капитал: 7.663.000,00 рсд

 

 

 

Члан 2.

                Обавезује се Предузеће да у року од осам дана од ступања на снагу ове Одлуке усагласи Статут Предузећа са одредбама ове Одлуке и достави га надлежном органу оснивача на сагласност.

Члан 3.

                Овлашћује се директор Предузећа, да изврши упис промене података код Агенције за привредне регистре.

 

Члан 4.

Овлашћује се Одбор за нормативна акта да изврши правно-техничку редакцију, утврди и објави пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац.

 

Члан 5.

             Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Крагујевца''.

 

                                                    

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

БРОЈ:________________________

У Крагујевцу,________ 2018. године

 

                                                                                                

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                           Мирослав Петрашиновић

 

pdf logoNacrt ugovora

 

 

Vi ste ovde: Vesti Najnovije vesti NACRT UGOVORA O PRIPAJANJU